ewangeliczni

Pytania i odpowiedzi

TRUDNE PYTANIA? PROSTE ODPOWIEDZI! 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Trudne pytania? Proste odpowiedzi

Co łączy wszystkich chrześcijan? Kim jest pastor? Czy warto wierzyć Biblii? 

 

Odpowiadamy na ważne pytania, wyjaśniamy zawiłości, rozwiewamy wątpliwości. Oto kilka zagadnień, dzięki którym poznasz ewangeliczne chrześcijaństwo.

Spis treści

Co łączy wszystkich chrześcijan?

Chrześcijanie na całym świecie, niezależnie od wyznania, opierają swoją wiarę na tym, że:

 • Biblia jest Słowem Bożym.
 • Ojciec, Syn i Duch Święty = Bóg, który jest jeden w Trzech Osobach.
 • Jezus Chrystus, który jest Synem Bożym, umarł na krzyżu za grzechy ludzi, zmartwychwstał w ciele, wstąpił do nieba i ponownie powróci.
 • Każdy człowiek zgrzeszył i potrzebuje przebaczenia swoich win.
 • Pojednanie się z Bogiem zmienia jakość życia.
 • Duch Święty został zesłany na ziemię po wniebowzięciu Pana Jezusa.
 • Kościół to wspólnota wszystkich wierzących w Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Chrześcijanami nazywamy m.in. członków Kościoła prawosławnego, rzymskokatolickiego i protestanckiego.

W co wierzą ewangeliczni chrześcijanie?

Ewangeliczni chrześcijanie swoją wiarę opierają na 5 reformacyjnych zasadach chrześcijaństwa.

 

  • Sola Scriptura — Tylko Pismo

   Biblia jest najważniejszą księgą i ostatecznym autorytetem dla ewangelicznych.

  • Sola Gratia — Tylko Łaska

   Zbawienie jest możliwe tylko dzięki Bożej łasce.
   Boża łaska to bezwarunkowy dar otrzymany bez żadnych zasług.

  • Sola Fide — Tylko Wiara

   Dzięki wierze w Jezusa Chrystusa otrzymujemy przebaczenie i możemy zacząć nowe życie.

  • Solus Christus — Tylko Chrystus

   W centrum nauczania i wiary ewangelicznego chrześcijaństwa jest Jezus Chrystus – wcielony Bóg, który złożył samego siebie na ofiarę za grzechy ludzi.

  • Soli Deo Gloria — Tylko Bogu chwała

   Ewangeliczni chrześcijanie chcą uwielbiać tylko Boga, ponieważ On tak wiele zrobił dla człowieka i tak bardzo go ukochał, bez żadnej zasługi z jego strony. Tylko Bogu należy się chwała, cześć i uwielbienie.

Chrześcijanami nazywamy m.in. członków Kościoła prawosławnego, rzymskokatolickiego i protestanckiego.

 

Kościoły ewangeliczne a Kościół rzymskokatolicki – kluczowe różnice

Wiesz już, co łączy chrześcijan i że istnieją różne sposoby praktykowania wiary. Ciekawi Cię, na czym polegają różnice? Oto kilka przykładów.

 

 

  • Pismo Święte jako ostateczny autorytet

   Ewangeliczni chrześcijanie uznają Pismo Święte za ostateczny autorytet. Nie uznają prymatu papieża, jego interpretacji Słowa Bożego i szczególnej roli w Kościele. W Kościele rzymskokatolickim natomiast uznaje się tradycję Kościoła, patriarchów oraz orzeczenia soborów i papieży.

    

  • Maria – matka Jezusa

   W Kościołach ewangelicznych nie znajdziemy obrazów czy podobizn Marii, matki Jezusa
   . Nikt też nie będzie się do niej modlić. Ewangeliczni nie uznają również wniebowzięcia Matki Boskiej, ponieważ nie ma tej informacji w Piśmie Świętym. Ewangeliczni wierzą, że Maria jako dziewica została brzemienną za sprawą Ducha Świętego, by urodzić Zbawiciela – Pana Jezusa Chrystusa. Potem, zgodnie z kartami Nowego Testamentu została biologiczną matką dla kilku sióstr i czterech braci Pana Jezusa. Maria traktowana jest zatem przez ewangelicznych wyłącznie jako biblijny wzór do naśladowania.

    

  • Święci, ikony, symbole

    

   W Kościołach ewangelicznych cześć oddajemy wyłącznie niewidzialnemu Bogu. Nie pojawia się zatem kult świętych. Nie modlimy się też do obrazów, ikon, ani figur.

    

  • Mniej sakramentów

   W Kościele ewangelicznym znajdziemy tylko dwa sakramenty: chrzest oraz wieczerza Pańska. Chrzest udzielany jest na podstawie wiary. Wieczerza Pańska upamiętnia śmierć Jezusa Chrystusa. Co ważne, chleb i wino nie są przedmiotem czci – ewangeliczni chrześcijanie nie wierzą w fizyczną obecność Jezusa w tych symbolach.

    

  • Spowiedź a przebaczenie grzechów z łaski

   W Kościołach ewangelicznych nie znajdziemy konfesjonałów, ponieważ
   nie ma spowiedzi z udziałem duchownego. W Biblii znajdujemy zachętę do tego, by wyznawać swoje grzechy przed Bogiem, bo tylko On ma moc przebaczenia. Ewangeliczni chrześcijanie kierują się fragmentem z I Listu do Tymoteusza, w którym czytamy, że między Bogiem a człowiekiem jest tylko jeden pośrednik – Jezus Chrystus.

    

  • Święta w Kościele

   Czy ewangeliczni chrześcijanie obchodzą Święta? Tak! Jednak nie jest ich tak wiele jak w Kościele rzymskokatolickim. Świętujemy Boże Narodzenie, Wielki Piątek, Wielkanoc oraz Zesłanie Ducha Świętego.

    

  • Biblia i historyczny kanon

   Kościół rzymskokatolicki oraz Kościoły ewangeliczne korzystają z Biblii, która składa się ze Starego i Nowego Testamentu. 
   W ramach Starego Testamentu za natchnione przez Boga i kanoniczne chrześcijanie ewangeliczni uznają 39 ksiąg. Pokrywa się to z kanonem żydowskim używanym w czasach Jezusa. Natomiast według wykładni Kościoła rzymskokatolickiego jest to 46 ksiąg, ponieważ podczas soboru w Trydencie w XVI wieku do wspomnianego powyżej kanonu dołączono 7 ksiąg deuterokanonicznych (apokryfów). Nowy Testament zawiera 27 ksiąg, takich samych zarówno w wydaniu Kościołów ewangelicznych, jak i Kościoła rzymskokatolickiego.

Kim jest pastor? Czy może mieć żonę?

Pastor to duchowny, który stoi na czele lokalnego Kościoła ewangelicznego. Dba o swoich wiernych, nauczając ich prawd zawartych w Piśmie Świętym.

W I Liście św. Pawła do Tymoteusza czytamy, że przywódca Kościoła powinien być mężem jednej żony i dobrze zarządzać swoim domem. W chrześcijaństwie ewangelicznym oznacza to zatem, że bardzo często duchowni w Kościele ewangelicznym są żonaci i mają dzieci.

Skąd się biorą pieniądze w Kościołach ewangelicznych?

Kościoły ewangeliczne utrzymywane są z dobrowolnych datków wiernych. Wiele osób regularnie przekazuje określoną część swoich dochodów na utrzymanie i rozwój lokalnego Kościoła. 

Zazwyczaj pastorzy są utrzymywanie przez swoją wspólnotę. W przypadku mniej zamożnych Kościołów, łączą oni służbę pastorską z pracą zarobkową.

Finanse Kościołów ewangelicznych są jawne dla wspólnoty. Często raz w roku wydatki i przychody są prezentowane członkom wspólnoty.

Czy Kościoły ewangeliczne to sekty?

Nie.

 

Wszystkie Kościoły ewangeliczne mają prawnie uregulowane stosunki z Państwem Polskim. 

 

Kościół Chrześcijan Baptystów i Kościół Zielonoświątkowy działają na podstawie ustaw, które dają im wiele przywilejów, z jakich korzysta także Kościół Rzymskokatolicki, np. prawo do udzielania ślubów ze skutkami cywilnoprawnymi. Kościoły ewangeliczne organizują ceremonie pogrzebowe i inne nabożeństwa okolicznościowe oraz nauczają dzieci religii na tych samych prawach co Kościół rzymskokatolicki. 

 

Pozostałe kościoły ewangeliczne działają na podstawie Ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania z 1989 r.

 

Kościoły ewangeliczne są otwarte. Zapraszamy Cię, byś je odwiedził, poznał Jezusa i doświadczył Jego miłości.

Czy można wierzyć Biblii?

Ewangeliczni chrześcijanie wierzą w autentyczność Biblii i według jej słów starają się żyć na co dzień. 

 

Biblia dla wielu osób jest najważniejszą księgą ich życia, słowem od samego Boga. 

Pojawia się pytanie, czy można wierzyć w jej autentyczność? Przecież powstała tak dawno temu. 

 

Biblia składa się z 66 ksiąg, napisanych w 3 językach przez ok. 40 autorów przez okres 1500 lat. Powstawała na 3 kontynentach. 

 

Biblia jest jednym z najlepiej udokumentowanych tekstów starożytnych.

Zachowało się 700 manuskryptów Starego Testamentu i ponad 5000 Nowego, a najstarsze nowotestamentowe kopie są datowane już na przełom I i II wieku.

 

Dla historyków i krytyków tekstu Biblia jest więc dokumentem wiarygodnym. Pomimo że oryginalne zbiory ksiąg zaginęły, to kopie stworzono z niezwykłą starannością i precyzją. 


Biblia przedstawia autentyczne historyczne wydarzenia. Niektóre opisy czy historie znajdujemy także w innych starożytnych źródłach. Nowy Testament został albo spisany przez ludzi znających Jezusa osobiście, albo podyktowany przez nich umiejącym pisać sekretarzom. Wiele wydarzeń opisanych w Nowym Testamencie znajduje swoje potwierdzenie w pismach autorów rzymskich, takich jak Swetoniusz, Tacyt oraz u żydowskiego historyka Józefa Flawiusza.

Co sądzi ewangeliczny chrześcijanin na temat zbawienia?

Biblia jasno komunikuje nam, że zbawienie jest darem od Boga, który może otrzymać każdy człowiek wyłącznie dzięki Bożej łasce. Zbawienie nie jest nagrodą za nasze dobre uczynki. 

 

Święty Paweł w Liście do Rzymian przypomina, że popełnienie jakiegokolwiek grzechu, nawet najmniejszego skazuje człowieka na karę, którą jest śmierć. Jednak to nie koniec historii. Bóg, widząc człowieka, który sam nie może oczyścić się od swoich win, trudności i grzechów, wysłał na świat ratunek – swojego syna Jezusa Chrystusa.

 

To Jezus oddał za każdego z nas swoje życie i zmartwychwstał, w ten sposób pokazując człowiekowi Bożą miłość. Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, aby dać nam zbawienie i odkupienie od naszych grzechów i win. Dzięki Niemu możemy być wolnymi ludźmi. 

 

Jak przyjąć zbawienie? Jak lepiej poznać Jezusa? Przygotowaliśmy dla Ciebie różne materiały.

Jak wygląda niedzielne spotkanie w Kościołach ewangelicznych?

Nabożeństwa Kościołów ewangelicznych najczęściej odbywają się w niedziele, a czasem także w inne dni tygodnia. Najważniejszymi elementami takiego spotkania jest kazanie, wspólna modlitwa i śpiew. W niektórych lokalnych wspólnotach dzieci mają swoje osobne zajęcia dostosowane do ich wieku.

Jak dołączyć do lokalnego Kościoła ewangelicznego?

Na niedzielne spotkanie może przyjść każdy, bez względu na wiek czy przekonania.

 


Jeśli chcesz zostać oficjalnym członkiem społeczności, należy spełnić kilka warunków. Kościoły ewangeliczne mają różne praktyki uzyskiwania członkostwa. Zgadzają się w tym, że członkiem może stać się osoba nawrócona, czyli świadomie wierząca w Jezusa.  Uzyskanie członkostwa odbywa się zawsze indywidualnie na prośbę osoby zainteresowanej. Zwykle wymaga opowiedzenia swojej historii pojednania się z Bogiem i przemiany życia przed pastorem oraz pozostałymi członkami Kościoła, co często również łączy się z decyzją, aby zostać ochrzczonym na podstawie wyznania wiary. 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Odsłuchaj darmową wersję audiobooka pt: Kim są ewangeliczni ewangeliczni chrześcijanie? 20 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Mateusz
Stefański

Creative director

Kreatywny wizjoner, marketingowiec-artysta. Zamiast chwytliwych haseł, woli od razu tworzyć z tego movement. Opracowuje strategie reklamowe, projektuje komunikację spójną z marką, planuje kampanie marketingowe i realizuje je na podstawie realnych potrzeb. Pierwsze kroki stawiał w 2014 roku w agencji reklamowej Engine w Sopocie. Od 2017 roku dyrektor wykonawczy Exodus Conference & Festival. Obecnie od 2019 roku realizuje szalone pomysły w roli dyrektora kreatywnego Kościoła Radość Życia w Gdańsku.

Olga
Nerc

Project Director

Współtworząca i kierująca wieloma zespołami marketingowymi w firmach Young Digital Planet, Nowa Era, Flugger farby. Od 2020 r. misjonarz, członek zespołu Ewangelicznej Polski. Z pasją tworzy i zarządza projektami. Współtworząca projekt Dziewczyny Się Spotykają, wyjazdy misyjne na Ukrainę oraz służbę dla małżeństw.

Paulina
Konieczny

Graphic Design

Z wykształcenia jest architektem, a na co dzień zajmuje się grafiką i tworzeniem brandingu. Zachwyca ją piękno połączone z funkcjonalnością. Jako brand designer pragnie tworzyć projekty, które będą odzwierciedleniem przedstawionej wizji, ale nie boi się również zapraszać swoich klientów do innowacyjnych rozwiązań. Wierzy, że każdy projekt może być dziełem o indywidualnym charakterze. Wraz z mężem Alkiem założyli Społeczność Miasto, w której od początku odpowiada za obszar designu, w tym za stworzenie identyfikacji wizualnej oraz grafik i wszelkich materiałów promocyjnych.

Gosia
Śmigielska

Film production

Z zawodu jest technikiem odzieży. Mimo że jej przygoda z szyciem i projektowaniem została wstrzymana, to obcowanie ze światem mody rozbudziło w niej chęci do kreatywniejszego stylu życia. Zaczęła interesować się grafiką, dokształcać w temacie fotografii i próbować krótkich form filmowych. W ten sposób od kilku lat aktywnie działa w branży kreatywnej. Obecnie jest studentką drugiego roku Sztuki Nowych Mediów na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku.

Estera
Wiaduch

Creative Writer

Absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku. Jej specjalność to gra na fagocie. W wolnej chwili realizuje się muzycznie w zespole ‘dzieła wybrane’. Nie tylko może tam pisać muzykę, ale i teksty, co okazało się jej kolejną pasją. Swoje pióro od dłuższego czasu może szkolić dzięki pracy dziennikarskiej w Nadmorskiej Grupie Medialnej (Norda.FM, Twoja Telewizja Morska, Nadmorski24.pl). Od kilku lat jest liderem młodzieżowym grupy WIDOKI. 

Dziękujemy za kontakt!

Już wkrótce reprezentant naszego zespołu odpowie
na Twoje pytania.

Magda
Ciszewska

Digital Marketing

Specjalizuje się w budowaniu i realizacji strategii marketingowo-sprzedażowych. Od paru lat związana z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku, gdzie prowadzi zajęcia na kierunkach Social Media i Zintegrowany Marketing oraz e-Commerce. Swoją karierę zawodową poświęciła online marketingowi i nowym mediom. W ciągu 20 lat swojej pracy budowała globalne strategie marketingowe dla takich marek jak ClickMeeting, GetResponse, Heinz, Ford, Diageo, GlaxoSmithKline. Jest ekspertem w pozycjonowaniu marek, tworzeniu strategii marketingowych i wdrażaniu kampanii promocyjnych.